top of page

โครงการบริจาคเงิน ช่วยเหลือ “สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมอง และปัญญา”

วันที่ 5 สิงหาคม 2560

“บ้านเฟื่องฟ้า” ปากเกร็ด นนทบุรี

Mission and Vision :

มุ่งสร้างประโยชน์สู่สังคม...

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย

 

บริษัท สมาร์ทลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งตัวแทนของแต่ละแผนก เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือสังคม เพราะเราคำนึงว่า...สังคมไทยของเรา ยังมีผู้ที่ด้อยโอกาสอีกมากมาย ทั้งด้านการศึกษา และปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิต อันเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น ส่งผลให้สงคมไทยแข็งแรงขึ้น

 

ในฐานะที่เป็นบริษัทของคนไทย เคียงคู่กับสังคมไทยมาตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ เราจึงมีปณิธานที่แน่วแน่ ในอันที่จะช่วยเหลือและสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์กลับคืนสู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล

  • โครงการบริจาคเงิน ช่วยเหลือ “สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมอง และปัญญา"

bottom of page