top of page
บ้านบางแค_7.jpg
บ้านบางแค.jpg

"ลิฟท์" อารยะสถาปัตย์ ที่บ้านบางแค

วันที่ 30  สิงหาคม 2561

ความเป็นมนุษย์อันเท่าเทียม น่าจะถูกจุดประกายในหัวใจผู้คนยุคนี้ และอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ก็เป็นงานออกแบบประเภทหนึ่งที่ จะมาทำให้ความคิดนี้สอดคล้องกับผู้คน ในบางพื้นที่ที่ไม่ได้มีการจัดการเรื่องนี้ไว้ จึงมีผู้คิดอุปกรณ์มาต่อยอด มาผสมผสานให้เกิดความสะดวกสบายและปลอดภัย ผู้ป่วย คนพิการ เด็กและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุ 
.
เมื่อวานผมได้ไปมีส่วนร่วมในงานส่งมอบลิฟต์โดยสารสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561ของบริษัท Smartlifts (Thailand) .,Ltd. ผู้นำเข้าลิฟท์คุณภาพดีจากอิตาลี่ ได้มอบลิฟต์ตัวนี้ ให้บ้านบางแคไว้ใช้ แบบฟรีๆเลยนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณในน้ำใจของผู้บริหาร ไว้ณโอกาสนี้ นะครับ 
.
อารยสถาปัตย์ (Universal Design) เป็นแนวคิดการออกแบบสภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย สถานที่ สิ่งของ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆ ตัวเราให้รองรับการใช้งานของมวลสมาชิกในสังคม โดยที่ไม่ต้องออกแบบหรือจัดทำขึ้นสำหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ไม่ว่าพวกเค้าเหล่านั้น จะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย วัยเด็กหรือวัยชรา ใช้ขาเดินหรือใช้รถเข็น การออกแบบดังกล่าวจะเน้นประโยชน์สูงสุดของคนในสังคมร่วมกัน โดยไม่มีข้อจำกัด เช่น การทำทางลาดขึ้นลง ทางเท้า และอาคารสถานที่ต่างๆ ให้กับผู้พิการที่ใช้รถเข็น หรือ บล็อกทางเดินสำหรับคนตาบอด เพื่อให้พวกเค้าเหล่านั้น ใช้ชีวิต นอกบ้านได้อย่างสะดวก และปลอดภัย

bottom of page