top of page

งานส่งมอบลิฟต์โดยสารสำหรับผู้สูงอายุ

"ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค"

วันที่ 30  สิงหาคม 2561

“มูลนิธิบ้านบางแค" ถนนเพชรเกษม 

Mission and Vision :

มุ่งสร้างประโยชน์สู่สังคม...

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย บริษัท สมาร์ทลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีความประสงค์ที่บริจาคลิฟท์โดยสาร สำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 1 เครื่อง ผลิตจากประเทศ อิตาลี รุ่ร DOMOFlex 120 พร้อมติดตั้ง และบำรุงรักษาที่ อาคารสวัสดิผล สูง 2 ชั้น ให้กับ องค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และสังคม ให้อยู่ดีมีสุข กับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

 

ขอขอบคุณ
🙏คุณบุศรินทร์ เกิดมณี :
ผ.อ การกองส่งเสริมสวัสดิการ และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ 
🙏คุณวรรณภา บุบผะศิริ :
ผ.อ กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม
🙏คุณสิรินุช อันตรเสน :
ผ.อ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุบ้านบางแค
🙏และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เป็นเกียรติร่วมงาน
พร้อมรับมอบลิฟต์โดยสารสำหรับผู้สูงอายุ บ้านบางแค

 

พร้อมกับเลี้ยงอาหารกลา​งวันกับผู้สูงวัย 

ทำดีด้วยหัวใจ💜💛💚❤กับโครงการ "สร้างสุขสูงวัย" #เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงวัย กับกิจกรรม #เพื่อสังคม 

กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล

​​

bottom of page